Veelgestelde Vragen

Veelgestelde Vragen

De Dr. Schaepmanstichting en de Stichting Scholengroep Primato hebben, samen met de gemeente Hengelo, onderzoek gedaan naar de toekomst van het openbaar en het katholiek onderwijs in Hengelo. Wij vinden dat wij, verspreid over Hengelo, kwalitatief goed onderwijs moeten bieden. Hengelo krijgt ook de komende jaren nog te maken met 10 tot 16% minder leerlingen. Daarom is het belangrijk nu goede keuzes te maken. Een gevolg van het hebben van minder leerlingen is dat de leegstand in schoolgebouwen toeneemt. Als de stichtingen hier niets aan doen, gaat dit veel geld kosten. Geld dat dan niet kan worden besteed aan het verzorgen van goed onderwijs
De schoolbesturen van Stichting Scholengroep Primato en de Dr. Schaepmanstichting voelen de verantwoordelijkheid om een goede kwaliteit van het onderwijs te bieden, verspreid over Hengelo. Beide schoolbesturen zijn ervan overtuigd dat zij dit, gezien de hiervoor genoemde ontwikkelingen, alleen kunnen doen door één bestuur te vormen. De scholen van Stichting Scholengroep Primato worden dan formeel overgedragen aan de Dr. Schaepmanstichting. Belangrijke voordelen zijn:
 • Behoud van het openbaar en het katholiek onderwijs;
 • Het inrichten van samenwerkingsscholen (een school met ruimte voor zowel de katholieke als openbare identiteit);
 • Voldoende spreiding van schoollocaties in Hengelo. .
We streven ernaar om de overdracht op 1 augustus 2020 te laten ingaan.
Beide stichtingen vinden het erg belangrijk dat de identiteit op de scholen gewaarborgd blijft. Daarom staat in de nieuwe statuten beschreven dat er na 1 augustus 2020 zowel openbare, katholieke als samenwerkingsscholen (een school met ruimte voor zowel de katholieke als openbare identiteit). Op de samenwerkingsscholen wordt een identiteitscommissie aangesteld. Deze commissie zorgt dat de identiteit levend wordt gehouden en aansluit bij de wensen van de ouders.
Dat is een school met ruimte voor zowel de katholieke als openbare identiteit.
Na de overdracht hebben de verschillende Integrale Kindcentra een eigen onderwijskundig profiel. Dat kan in een aantal situaties samen gaan met Dalton, Montessori en Jenaplan.
Dat er bij u in de wijk op geringe afstand kwalitatief goed onderwijs wordt geboden.
Jazeker, er is ruimte voor de inbreng van leerlingen wat betreft de wijze waarop de samenwerkingsscholen worden vormgegeven.
Jazeker! Iedere school (IKC) heeft binnen de centraal gemaakte afspraken de ruimte om de eigen cultuur, sfeer en kleur te bepalen.
Wij hechten eraan dat alle personeelsleden zich snel thuis voelen in de nieuwe stichting. Dit bereiken we doordat iedereen op basis van gelijkwaardigheid invoegt in de nieuwe stichting. Om dit proces te bevorderen, werken diverse personeelsleden van beide stichtingen nu al samen. Een ieder brengt daarbij zijn of haar eigen expertise binnen.
Er blijft ook toekomstig aandacht voor verschillende vormen van onderwijs aan hoogbegaafden, top- of plusklassen, waarbij aansluiting wordt gezocht bij het Koersplan (strategisch beleid van de stichting).
Alle schoolgebouwen in Hengelo zijn eigendom van de gemeente Hengelo. Als een schoolgebouw leeg komt te staan, dan wordt het teruggegeven aan de gemeente.
Het is niet mogelijk toekomstig allemaal scholen van dezelfde omvang te hebben maar wij streven ernaar voor elke school een robuuste omvang te creëren waarbij zowel de onderwijskwaliteit geborgd is alsmede het huishoudboekje op orde zal zijn. Daarbij is thuisnabijheid van de scholen voor de stichting van belang.
Vooralsnog verandert dat niet. De schooltijden veranderen niet als gevolg van de overdracht. Mocht dat wel aan de orde zijn, dan worden besluiten over de schooltijden op school genomen door de directeur en het schoolteam en in samenspraak met de MR.
Neen, dit is niet van invloed. De overdracht is juist een kans om toe te werken naar Integrale Kindcentra.
Het College van Bestuur wordt gevormd door Peter Breur (voorzitter) en Herman Soepenberg (lid)
Ja, per 1 augustus 2020 komt er een nieuwe Raad van Toezicht. Die bestaat uit 2 leden van de huidige Raad van Toezicht van Stichting Scholengroep Primato en 2 leden van de huidige Raad van Toezicht van de Dr. Schaepmanstichting. Er komt een vacature voor de nieuwe voorzitter. De leden hebben elk hun eigen portefeuille: onderwijs, financiën, huisvesting, personeel&organisatie en kwaliteitszorg.
Zij nemen een besluit over welke personen zitting nemen in de nieuwe Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht van de Dr. Schaepmanstichting stellen de statuten van de nieuwe stichting vast.
Ja, er komt één GMR. De leden van de GMR denken, in afstemming met de bestuurders, de komende periode na over de totstandkoming van één GMR.
De GMR’en hebben instemmingsrecht op het voorstel voor de overdracht.
Op het moment dat er onderwijskundige veranderingen plaatsvinden op één van de afzonderlijke scholen, zal met de MR van die school worden gesproken. De ouders met leerlingen op die school worden dan via de MR geraadpleegd. De MR heeft instemmingsrecht.
De gemeente is verantwoordelijk voor het openbaar onderwijs in Hengelo. De gemeenteraad zal ook na de overdracht steeds op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen van de nieuwe stichting. Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor kwalitatief goede huisvesting van de Integrale Kindcentra (IKC’s).
De Dr. Schaepmanstichting is financieel gezond en zal door de overdracht efficiënter kunnen werken waarbij conform de wet- en regelgeving in het onderwijs wordt gewerkt met een actief risicomanagement waarbij de continuïteit van de stichting gewaarborgd is en blijft.
Om de overdracht goed te kunnen vormgeven en de kwaliteit van onderwijs toekomstbestendig te maken, zal de gemeente Hengelo geld beschikbaar stellen.
Op 20 november 2019 heeft u een brief ontvangen waarin wij hebben gecommuniceerd over de voorgenomen overdracht. U kunt de brief hier downloaden.
Medewerkers met een vaste aanstelling hebben een baangarantie.
Er wordt gestreefd naar balans in continuïteit en balans op schoolniveau hetgeen voor de medewerkers voldoende ontwikkelkansen biedt. Vanzelfsprekend doet de stichting haar best zoveel mogelijk wisselingen gedurende een schooljaar te voorkomen, echter vanwege (langdurige) ziekte is dit niet altijd te voorkomen.
Een ouderraadpleging wordt gehouden omdat wij uw mening heel erg belangrijk vinden. Alle reacties die het bestuur en de GMR van Stichting Scholengroep Primato en het bestuur en de GMR van de Dr. Schaepmanstichting van de ouder(s)/verzorger(s) ontvangen, kunnen betrokken worden bij het besluit over de overdracht.
Ja, deze is anoniem. De ouderraadpleging voldoet aan de AVG. Wij voeren de ouderraadpleging uit per school/locatie van Primato en de Dr. Schaepmanstichting. Het mailadres van u dat op school bekend is, wordt hiervoor gebruikt. De raadpleging is anoniem. Uw naam en uw emailadres worden niet voor andere doeleinden dan deze ouderraadpleging gebruikt. Ons privacy-statement vindt u [hier].
In totaal zijn 6296 ouders aangeschreven. Daarvan hebben in totaal 563 ouders gereageerd en hun vragen gesteld. Dat is een lage score; ongeveer 9% van het totale aantal aangeschreven ouders. Op basis van alle reacties is een hoofdlijnenversie van de uitkomsten van de Ouderraadpleging opgesteld. Deze kunt u hier downloaden. Hartelijk dank dat u de moeite heeft genomen uw reacties en vragen aan ons kenbaar te maken!
 • 12 februari 2020    Informatiebrief naar de ouder(s)/verzorger(s)
 • 24 februari 2020    De ouderraadpleging wordt opengesteld
 • 15 maart 2020       De ouderraadpleging wordt gesloten
 • 02 april 2020          Instemming GMR’en op het voorstel met betrekking tot de overdracht
 • April 2020               Raadsbesluit ter goedkeuring statuten
 • April 2020               Toetsing statuten door Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSR)
 • Juni 2020                Notariële vastlegging nieuwe stichting
 • 01 augustus 2020  Nieuwe stichting operationeel (streefdatum)